Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland streven naar krachtige, levendige centra. Dit zijn gebieden waar kantoren, horeca, woningen, detailhandel en culturele voorzieningen in samenhang bijdragen aan de (stedelijke) leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van het regionale vestigingsklimaat en de versterking van het recreatief-toeristische profiel van Zuid-Holland. In een groot deel van Zuid-Holland is er echter een overaanbod aan winkelmeters. De oplopende winkelleegstand is een maatschappelijk probleem dat de leefbaarheid van onze steden en dorpen, de ruimtelijke kwaliteit en de lokale en regionale economie aantast.

Vanwege deze maatschappelijke urgentie is het belangrijk dat bestemmingsplannen die nieuwe detailhandel mogelijk maken goed zijn onderbouwd en regionaal zijn afgestemd. Om hier een bijdrage aan te leveren, heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om te komen tot een onafhankelijke adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om, zo nodig via een distributie planologisch onderzoek (DPO), de (regionale) behoefteraming op te stellen voor een nieuwe detailhandelsontwikkeling. De onafhankelijke adviescommissie valideert objectief zowel deze onderbouwing in bestemmingsplannen als de omvang van het gebied waar de behoefte betrekking op heeft. Ook toetst de commissie in welk gebied mogelijk ruimtelijke effecten optreden. Ditzelfde doet de commissie ook voor provinciale inpassingsplannen en projectuitvoeringsbesluiten.

De adviescommissie neemt alleen aanvragen in behandeling die boven de grenzen (2.000 m2 bruto vloeroppervlak in de centra en 1.000 m2 bruto vloeroppervlak in de periferie) liggen zoals opgenomen in artikel 2.1.4 van de provinciale Verordening Ruimte 2014.

Voor de invulling van de commissie is de provincie Zuid-Holland op zoek naar een voorzitter en maximaal 6 algemene commissieleden. De verwachting is dat de commissie op jaarbasis circa 30 adviezen zal uitbrengen. Wij gaan vooralsnog uit van een vergaderfrequentie van 1 maal per maand. Voor het bijwonen van de vergaderingen, het voorbereiden ervan en de reiskosten zal een passende vergoeding verstrekt worden.

De commissieleden:

– beschikken over kennis van, ervaring met en inzicht in het functioneren van de detailhandelssector;

– beschikken over kennis van ruimtelijk (economische) en distibutieplanologische onderbouwingen voor detailhandelsontwikkelingen;

– zijn inhoudelijk gezaghebbend;

– zijn onafhankelijk, onpartijdig, hebben geen persoonlijk belang en mogen hun taak niet met vooringenomenheid vervullen;

– beschikken over de competentie om als lid van een adviesteam te functioneren.

 

Specifiek voor de voorzitter:

– beschikt over dezelfde kennis en competenties als de commissieleden;

– beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring en een dito netwerk en heeft zo mogelijk kennis van de commerci√ęle vastgoedsector;

– beschikt over voldoende gezag en leidinggevende capaciteiten;

– kan verbinden.

 

Specifieke expertisegebieden voor beoogde leden van de commissie die tot aanbeveling strekken zijn kennis over relevante Europese wetgeving, de Algemene Wet Bestuursrecht en de wet op de Ruimtelijke ordening.

Alle commissieleden hebben een onafhankelijke positie. Uitgesloten voor deze functies zijn kandidaten die:

– een politieke of ambtelijke functie bekleden binnen de provincie Zuid-Holland;

– in dienst zijn bij vastgoedorganisaties (o.a. projectontwikkelaars) die een direct of indirect belang hebben bij nieuwe detailhandelsontwikkelingen in Zuid-Holland.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure klikt u hier.

 

 

Comments


Add Comment